Go to Top

Tjenesteavtale. Vilkår for bruk.

Tjenesteavtale. Vilkår for bruk.

Oppdatert 07.11.2011

Runbox Solutions AS («Runbox») er et norsk aksjeselskap, lokalisert i Norge, som leverer epost og tjenester knyttet til husing av nettsted til privatpersoner og bedrifter i Norge og internasjonalt. Ved å akseptere vilkårene i denne tjenesteavtalen («Avtalen»), inngår du en juridisk bindende avtale med Runbox, som innebærer at du er forpliktet til å respektere og være bundet av Avtalen.

Det kan komme tillegg til denne Avtalens vilkår og betingelser dersom du benytter tredjeparts tjenester formidlet gjennom Avtalen med runbox.

Avtalen reguleres av norsk lovgivning, og i tilfelle tvister skal Oslo tingrett være verneting.

1. Beskrivelse av Tjenesten

1.1 Runbox leverer epost-, web- og domenehusingstjenester, samt andre Internett-baseperrte tjenester (samlet kalt «Tjenesten») som gjør at brukerne kan kommunisere via epost-protokoller og andre standarder for meldingstjenester, benytte ulike epost-administrasjonsverktøy, etablere og publisere nettsider, og bruke andre, tilknyttede tjenester levert av Runbox.

2. Endringer i  Avtalen

2.1 Runbox kan gjøre endringer i Avtalen og vil i så fall umiddelbart og senest 30 dager etter at endringene har funnet sted gjøre endringene tilgjengelig via Tjenesten.

Du godtar at din fortsatte bruk av Tjenesten etter den dato da den nye Avtalen er gjort tilgjengelig er å anse som en aksept av nye Avtalen.

3. Endringer i Tjenesten

3.1 Runbox kan når som helst utvide eller forbedre Tjenesten med nye funksjoner, med eller uten forvarsel.

4. Varighet og oppsigelse

4.1. Tjenesten er abonnementsbasert og tegnes for en valgt avtaleperiode («Perioden»). Et abonnement inkluderer eventuelle valgte tilleggsprodukter. Lengden av tegningsperioden er den som velges ved kjøp av abonnement, og er da den første avtale­perioden. Du kan si opp Avtalen i løpet av prøveperioden, som beskrevet i kapittel 5.

4.2. For å opprettholde tilgang til Tjenesten, må abonnementet fornyes før utløpet av den da gjeldende Perioden, og Avtalen forlenges tilsvarende. Du kan si opp Avtalen ved ikke å fornye abonnementet på Tjenesten. Du har ingen rett til å kreve refusjon eller kompensasjon ved utløpet av Perioden.

4.3. Du kan si opp Avtalen og kreve refusjon av abonnementsavgiften for resten av den gjeldende tegningsperioden dersom Runbox i vesentlig grad bryter sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen og unnlater å rette opp slike brudd innen 30 dager etter at du har varslet Runbox om et slikt brudd.

4.4. I tillegg kan du heve Avtalen dersom Runbox i vesentlig grad endrer disse vilkårene etter kapittel 2 eller Retningslinjer for personvern i henhold til kapittel 8. I slike tilfeller må din skriftlige oppsigelse sendes til Runbox innen 30 dager etter varsel om endringer av Avtalen eller Retningslinjer for personvern. Runbox kan etter eget skjønn gi deg en refusjon eller kompensasjon, avhengig blant annet av art og omfang av endringer og lengden på abonnementet ditt. Du samtykker i at Runbox ikke er forpliktet til å gi deg slik tilbakebetaling eller erstatning.

4.5. Runbox kan si opp Avtalen når som helst med 30 dagers varsel. Ved slik oppsigelse har du rett til refusjon tilsvarende den gjenværende periode av Avtalen. I hvilken grad du er berettiget refusjon vil bli opplyst i meldingen om avbruddet.

4.6. Runbox kan også heve Avtalen dersom du bryter bestemmelsene i denne Avtalen. Du har i så fall ikke krav på tilbakebetaling eller erstatning. Runbox har rett til å kreve erstatning for eventuelle skader som følge av brudd på bestemmelsene i Avtalen.

4.7. Ved opphør av Avtalen eller dersom abonnementet ikke fornyes, vil din tilgang til Tjenesten blir deaktivert og alle lagrede data vil bli slettet.

5. Prøveperiode og betaling

5.1 De første 30 dagene av abonnementet er en prøveperiode. Du kan bruke Tjenesten i prøveperioden for å undersøke om Tjenesten passer til dine behov. Dersom ingen betaling for Tjenesten er mottatt innen utløpet av prøveperioden, kan Runbox stenge tilgangen til Tjenesten og Avtalen opphører.

5.2 Abonnementsavgiften for Tjenesten er gitt på Runbox nettsted. Avgiften betales forskuddsvis og inkluderer 60 dagers angrerett for den første perioden hvorpå din betaling vil bli refundert. Runbox kan når som helst endre abonnementsavgiften. Endringen blir gjort gjeldende når du fornyer abonnementet.

6. Registrering av data

6.1 Du samtykker i å gi Runbox fullstendig og nøyaktig informasjon slik det blir krevet ved opprettelse av abonnementet, og du forplikter deg til å holde informa­sjonen oppdatert. Du er eneansvarlig for all slik informasjon, inkludert ditt valg av brukernavn, dersom det skulle bryte regler for opphavsrett og/eller varemerke­rettigheter for enhver bedrift, organisasjon eller enkeltperson.

7. Regler for brukeroppførsel

7.1 Du er selv ansvarlig for innholdet du overfører via Tjenesten, og erkjenner at Tjenesten fungerer som en passiv kanal for overføring av dine data.

7.2 Du garanterer at du ikke vil:

  • sende uønsket epost rettet mot folk du ikke er personlig kjent med, inkludert men ikke begrenset til spam, kjedebrev eller andre uønskede epostmeldinger, for kommersielle eller andre formål;
  • overføre innhold som er ulovlig, skadelig, fornærmende, truende, krenkende, vulgært, pornografisk, obskønt, uanstendig, eller som inneholder virus eller andre lignende programmer og script;
  • utgi deg for å være noen annen person eller enhet, eller uriktig fremstille din tilknytning til en person eller enhet;
  • forsøke svindel eller forfalskning, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av falske kredittkort eller andre betalingsmidler, falske meldingshoder, eller manipulere identifikatorer for å endre eller skjule opprinnelsen til noe overført innhold;
  • forstyrre eller avbryte Tjenesten eller tilknyttede servere og nettverk;
  • krenke tredjeparts immaterielle rettigheter, herunder åndsverk, patenter, design og varemerker, publiseringsrettigheter eller retten til personvern.

7.3 Du vil følge alle krav, prosedyrer, retningslinjer og reguleringer av Tjenesten eller tilkoblede tjenester, og overholde alle begrensninger fastsatt av administratorer på denne eller tilhørende nettsteder, med hensyn til innhold, lagringsplass, trafikk, båndbredde, og andre forhold.

7.4 Klausulene i denne paragraf gjelder også for alle sub-kontoer du måtte opprette.

8. Personvern

8.1 Kontoinformasjon, registrering av data og andre opplysninger om deg vil bli behandlet i henhold til våre retningslinjer for personvern. Retningslinjene for personvern er tilgjengelig på nettet på følgende adresse: http://www.runbox.no/om-runbox/retningslinjer-for-personvern/.

8.2 Runbox kan endre retningslinjene for personvern når som helst med 30 dagers varsel.

9. Ansvarsbegrensning

9.1 Du godtar at din bruk av Tjenesten skjer på egen risiko. Runbox skal gjøre sitt ytterste for å sikre at Tjenesten er responsiv, pålitelig og funksjonell. Runbox garanterer imidlertid ikke at Tjenesten vil være feilfri, tilgjengelig til enhver tid eller på annen måte oppfylle noen krav eller spesifikasjoner. Runbox er ikke ansvarlig for følgene av forsinket eller manglende epost, nedetid eller utilgjengelighet av Tjenesten, eller tap eller ødeleggelse av lagrede data. Du godtar videre at ingen slike tilfelle skal gi rett til å kreve refusjon av abonnementsavgiften eller heving av Avtalen.

9.2 Hverken du eller Runbox skal holdes ansvarlig for indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader som følge av brudd på bestemmelsene i denne Avtale, herunder tapt fortjeneste, tapte forventede besparelser, tap som følge av avbrudd i produksjon av tjenester eller ting, tap av data, eller tredjeparts krav. Runbox totale akkumulerte ansvar overfor deg er begrenset til en sum tilsvarende et 1-års abonnement.

10. Eiendomsrettigheter

10.1 Innhold, inkludert men ikke begrenset til tekst, programvare, musikk, lyd, bilder, grafikk, video eller annet materiale som Runbox presenterer, kan være beskyttet av opphavsrett, varemerker eller andre immaterielle rettigheter og lover. Du kan bruke dette materialet kun dersom det er uttrykkelig autorisert av Runbox, og du kan ikke kopiere, overføre, eller lage avledede verk av slikt innhold eller informasjon uten uttrykkelig skriftlig tillatelse.

10.2 Alle data overført eller lagret tilhører abonnementets eier og vil ikke bli benyttet til kommersielle formål, med mindre godkjennelse er gitt på forhånd.

11. Kommunikasjon

11.1 Alle meldinger fra Runbox til deg vil bli sendt til din Runbox-epostadresse og/eller til den epostadressen du har oppgitt som alternativ epostadresse.

11.2 Alle meldinger fra deg til Runbox skal rettes til en av de epostadressene som er oppført på Runboxs nettsteder.

12. Overføring av Avtalen

12.1 Runbox AS kan når som helst overføre Avtalen til en annen leverandør med minst 60 dagers varsel. I så fall vil kapittel 4, pkt 4 bli gjort gjeldende, der dette er aktuelt.